| |     latinica | english  
Насловна
Матичне књиге

ПРИЈАВЕ РОЂЕЊА, СКЛАПАЊА БРАКА, ЧИЊЕНИЦЕ СМРТИ И ДРУГИХ ПРОМЕНА ЛИЧНОГ СТАТУСА

Посредством Генералног конзулата Р. Србије у Торонту можете извршити упис и промене података у матичним књигама у Р. Србији:
1. пријава рођења детета
2. пријава брака
3. пријава смрти

Остале промене података у матичним књигама, као што су промена личног имена или
пријава канадске судске пресуде о развода брака, могу се извршити искључиво у Републици Србији.


ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА У ИНОСТРАНСТВУ, УКЉУЧУЈУЋИ И ТЕРИТОРИЈУ КАНАДЕ

За пријаву детета рођеног у иностранству, укључујући и Канаду,  ради уписа у матичну књигу рођених и евиденцију држављана Републике Србије портебни су следећи испуњени услови и документа:

Да су у тренутку рођења детета један или оба родитеља имали држављанство Републике Србије;

1. Попуњен захтев (формулар) за упис у матичну књигу рођених Републике Србије потписан од стране оба родитеља у Генералном конзулату. Уколико захтев шаљете поштом, потребно је да потписи родитеља буду оверени од стране Notary Public-а;

2. Попуњен захтев (формулар) за упис детета у евиденцију држављана Републике Србије. Уколико захтев шаљете поштом, потребно је да потписи родитеља буду оверени од стране Notary Public-а;

3. За децу рођену конкретно у Канади:
• У провинцији Онтарио - Certified Copy of Birth Registration (Statement of Live Birth - Long Form), оверен у Official Documents Services (222 Jarvis Street, Toronto). Након овере, такав документ потребно је да се преведе на српски језик-ћирилицом од стране овлашћеног преводиоца-судксог тумача за српски језик.
• У другим провинцијама/територијама – оригинал Birth Certificate оверен у Global Affairs Canada и Амбасади Р. Србије у Отави, након чега је потребно да се преведе од стране овлашћеног преводиоца на српски језик-ћирилицом.

4. Фотокопије важећих биометријских пасоша Републике Србије или личних карата за оба родитеља (ако је један родитељ страни држављанин приложити копију страног пасоша). Уколико родитељи не поседују важеће биометријске пасоше Републике Србије или личне карте, неопходно је, уз копије страних пасоша, приложити фотокопије уверења о држављанству Републике Србије за оба родитеља или попунити образац  (формулар ЗУП)

5. Извод из матичне књиге венчаних за брак склопљен или пријављен у Републици Србији. Уколико је брак склопљен у Канади и није пријављен тј. уписан у матичне књиге венчаних у Републици Србији, потребно је поднети и захтев за пријаву брака преко генералног конзулата (потребно је прибавити Certified copy of Marriage Registration - Long Form. Погледати под насловом Пријава брака склопљеног у иностранству, укључујући и Канаду).

6. Уколико је дете старије од 14 година, потребна је његова сагласност (Формулар).

7. Конзуларни трошкови у износу од 30 CAD се плаћају путем Money Order-а који гласи на Consulate General of Serbia.

8. Контакт подаци (e-mail адреса и број телефона)

Напомена: Оригинална документа се шаљу надлежној матичној служби у Републици Србији и не враћају се подносиоцу захтева.


 

ПРИЈАВА БРАКА СКЛОПЉЕНОГ У ИНОСТРАНСТВУ , УКЉУЧУЈУЋИ И КАНАДУ

За пријаву брака закљученог у Канади, ради уписа у матичну књигу венчаних по месту последњег пребивалишта у Републици Србији, потребно је овом Генералном конзулату доставити следеће:

1. Попуњен захтев  за пријаву брака (формулар), потписан од стране супружника. Потписи треба да буду оверени од стране Notary Public, уколико се захтев не подноси лично у Амбасади.

2. Изјава о презимену после закључења брака, потписана од оба супружника (формулар).
• Брак склопљен у Онтарију - Certified Copy of Marriage (Marriage License) оверен у Official Documents Services (222 Jarvis Street, Toronto), преведен од стране овлашћеног преводиоца на српски језик-ћирилицом.
• Брак склопљен у другим провинцијама/територијама – оригинал Marriage Certificate оверен у Global Affairs Canada и Амбасади Р. Србије у Отави, преведен од стране овлашћеног преводиоца на српски језик-ћирилицом.

3. Фотокопије важећих биометријских пасоша или личне карте Републике Србије за оба супружника (ако је један супружник страни држављанин приложити копију страног пасоша или другог страног идентификационог документа).

4. Конзуларни трошкови у износу од 30 CAD се плаћају путем Money Order-а који гласи на Consulate General of Serbia of Serbia.

5. Контакт подаци (e-mail адреса и број телефона)

Напомена:
Уколико супружницима ово није први брак:
А) неопходно је приложити Извод из матичне књиге рођених из Србије у коме је у рубрици "Напомена" уписано да је претходни брак разведен.
Б) или поднети изјаву да надлежан орган у Републици Србији службеним путем прибави податке неопходне за поступак одлучивања (формулар ЗУП).
Оригинална документа се шаљу надлежној матичној служби у Републици Србији и не враћају се подносиоцу захтева


ПРИЈАВА ЧИЊЕНИЦЕ СМРТИ ДРЖАВЉАНИНА Р. СРБИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ КАНАДЕ

За пријаву чињенице смрти у Канади, ради уписа у Матичну књигу умрлих по месту последњег пребивалишта у Републици Србији, потребно је овом Генералном конзулату доставити следеће:

1. Попуњен захтев (формулар) за пријаву чињенице смрти,

2. Оригинал канадског Извода из матичне књиге умрлих:
• Издат у Онтарију - Certified Copy of Death Registration оверен у Official Documents Services (222 Jarvis Street, Toronto), преведен од стране овлашћеног преводиоца на српски језик ћирилицом.
• У другим провинцијама/територијама – оригинал Death Certificate оверен у Global Affairs Canada и Амбасади Р. Србијхе у Отави, преведен од стране овлашћеног преводиоца на српски језик ћирилицом.

3. Последњи  пасош или лична карта Републике Србије преминулог лица (ако лице није поседовало важећи пасош или личну карту Р. Србије, потребно је доставити други стари документ који доказује последње пребивалиште лица у Србији).

4. Конзуларни трошкови у износу од 30 CAD се плаћају путем Money Order-а који гласи на Consulate General of Serbia of Serbia.

5. Контакт подаци подносиоца захтева (e-mail адреса и број телефона)Остале промене података у матичним књигама, као што су промена личног имена или
пријава канадске судске пресуде о развода брака, могу се извршити искључиво у Републици Србији.

 

ПРОМЕНА ЛИЧНОГ ИМЕНА

1. Промена личног приликом венчања и преузимања презимена супружника: Уколико је брак склопљен у иностранству, односно у Канади, неопходно је извршити пријаву брака ради уписа у матичне књиге венчаних у Србији. Детаље у вези са пријавом брака можете погледати на овој страници горе.

2. Држављани Србије који су својевремено емигрирали у Канаду, често су приликом пријема у држављанство Канаде променили своје лично име. Ради илустрације наводимо пример да је лице под именом Јован Петровић променио лично име у John Petrovich. Саветујемо да се у оваквим случајевима лично име у Србији усклади са личним именом у Канади или обрнуто, што значи да се у правном саобраћају и једне и друге земље чији су држављани користи истоветно лично име.

Објашњење: Уколико је држављанин Србије променио лично име у Канади, а исто није учинио и у Србији, а жели да поднесе захтев за пасош Србије, биће неопходно да се његово лично име на канадском идентификационом документу (пасош Канаде) у потпуности слаже са именом уписаним у матичним књигама у Србији. Уколико се имена не слажу, пре подношења захтева за пасош неопходно је поднети захтев за промену личног имена у Србији и на тај начин ускладити своје лично име у Канади са личним именом у Србији. Наравно могуће је урадити и обрнуто – променити своје лично име у Канади и вратити се на лично име које је већ уписано у матичним књигама у Србији.

Лице чије име или презиме, односно и име и презиме, садржи више од три речи дужно је да се у правном саобраћају служи скраћеним личним именом. Тим поводом се матичару даје изјава о скраћеном личном имену.

Захтев за промену личног имена подноси се општинској управи на чијем подручју подносилац захтева има пребивалиште у Србији. Општинска управа која прихвати захтев за промену личног имена дужна је да о томе обавести надлежног матичара ради уписа промене личног имена у матичну књигу рођених и венчаних и орган који води евиденцију о пребивалишту грађана.


 

ПРИЗНАВАЊЕ КАНАДСКЕ СУДСКЕ ПРЕСУДЕ О РАЗВОДУ БРАКА

Ако је брак разведен у Канади, потребно је да се у Србији покрене ванпарнични поступак за признавање стране судске пресуде о разводу брака код основног суда у Републици Србији, према месту последњег пребивалишта. Канадска пресуда о разводу брака треба да буде надоверена у Министарству спољних послова Канаде и Амбасади Р. Србије у Отави (контактирати Амбасаду ради детаљнијег описа поступка легализације пресуде) и преведена на српски језик код овлашћеног судског тумача у Републици Србији. 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Матичне књиге
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга