| |     latinica | english  
Насловна
Држављанство

Питања држављанства регулисана су Законом о држављанству Републике Србије и Законом о изменама Закона о држављанству Републике Србије.

КАКО СТИЧЕТЕ ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ГДЕ ПРЕДАЈЕТЕ ЗАХТЕВ И КО ОДЛУЧУЈЕ

 

I Стицање држављанства пореклом

Држављанство Републике Србије пореклом, под различитим условима, стичу деца чија су оба родитеља или један од родитеља држављани Републике Србије у тренутку рођења детета;

Водите рачуна да на време у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије пријавите дете ради уписа у евиденцију држављана.

Ако су вам родитељи у тренутку рођења били држављани Србије, пунолетни сте, нисте старији од 23. године, а као дете сте остали без држављанства и нисте били пријављени, подносите захтев у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Да би  горе наведено лице поднело захтев, потребно је да Генералном конзулату достави:

1. Попуњен захтев за упис у евиденцију држављана. Захтев мора бити оверен од стране јавног бележника (notary public) уколико захтев шаљете поштом (Манитоба, Саскачеван),
2. Доказ да лице није уписано у евиденцију држављана на територији Републике Србије , и то по месту рођења подносиоца захтева и по месту рођења или пребивалишта његових родитеља у моменту рођења детета, 
3. Оригинал извода из матичне књиге рођених (Long Form) оверен штамбиљем од стране овлашћеног матичара надлежне провинције и оверен од стране "Official Documents Services" (222 Jarvis st,Toronto, ON) за документа која је издала провинција Онтарио, односно Department of Foreign Affairs, Trade and Development, Department of Authentification of Documents за Манитобу и Саскачеван, са преведом  на српски језик, 
4. Доказ о држављанству Републике Србије за родитеље, и то: оригинал уверења о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци или биометријски пасош, 
5. Оригинал извода из матичне књиге венчаних (Long Form) за родитеље (за брак закључен у Канади, Mariage Certificate оверен штамбиљем од стране овлашћеног матичара надлежне провинције и преводом на српски језик),и 
6. Фотокопију пасоша, личне карте или другог документа са фотографијом.

Конзуларна такса плаћа се искључиво дебитном картицом. Такса је неповратна.

Напомињемо да се непотпуни захтеви не могу узети у рад и биће враћени о трошку странке.

 

II Стицање држављанства пријемом

А) Ако сте странац и имате стално настањење у Републици Србији, можете добити држављанство под следећим условима:

1. да сте навршили 18. година живота и да Вам није одузета пословна способност;
2. да имате отпуст из страног држављанства или да поднесете доказ да ћете отпуст добити ако будете примљени у држављанство Републике Србије;
3. да сте до подношења захтева најмање три године непрекидно имали пријављено пребивалиште на територији Републике Србије;
4. да поднесете писмену изјаву да Републику Србију сматрате својом државом.

Б) Ако сте странац који је најмање три године у брачној заједници са држављанином Републике Србије и коме је одобрено стално настањење у Републици Србији можете бити примљени у држављанство Републике Србије ако поднесете писмену изјаву да Републику Србију сматрате својом државом.

Ц) Ако сте исељеник из Републике Србије или његов потомак можете бити примљени у држављанство Републике Србије ако сте навршили 18 година живота и није Вам одузета пословна способност и ако поднесете писмену изјаву да Републику Србију сматрате својом државом.

За пријем исељеника у држављанство Републике Србије исељеника није потребан отпуст из страног држављанства, што значи да може имати двојно држављанство (не морате живети у Републици Србији и није Вам потребно одобрење о сталном настањењу).

Д) Уколико сте припадник српског народа и немате пребивалиште на територији Републике Србије, имате право да у складу са чланом 23. Закона будете примљени у држављанство Републике Србије без отпуста из страног држављанства. Потребно је да сте навршили 18 година живота, да Вам није одузета пословна способност и поднесете писмену изјаву да Републику Србију сматрате својом државом.

Да би горе наведено лице поднело захтев за пријем у држављанство потребно је да Генералном конзулату достави:

1. Попуњен захтев за пријем у држављанство. Захтев попуњава сваки члан породице. Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (notary public) уколико захтев шаљете поштом (Манитоба, Саскачеван)
2. Потписану изјаву да Републику Србију сматра својом државом. Изјаву попуњава сваки члан породице. Потпис подносиоца изјаве мора бити оверен од стране јавног бележника (notary public) уколико захтев шаљете поштом (Манитоба, Саскачеван)
3. Оригинал извода из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци, (long form) оверен штамбиљом од стране овлашћеног матичара надлешне провинције,
4. Оригинал извода из матичне књиге венчаних  (за брак закључен у Канади, Marriage Certificate Long Form оверен од стране  матичара и надоверен (222 Jarvis st. Toronto, ON  "Official Documents Services"  за документа која је издала провинција Онтарио, односно Department of Foreign Affairs, Trade and Development, Department for Authentication of Documents, за Mанитобу и Саскачеван) и преводом на српски језик,
5. Оригинал уверења о држављанству друге државе настале на територији СФРЈ или републике која је била у саставу СФРЈ, не старије од шест месеци,
6. Нотаризовану фотокопију пасоша, личне карте или другог документа са фотографијом,
7. Дете узраста од 14 до навршених 18 година треба да пред notary public потпише изјаву да је сагласно са поднетим захтевом родитеља за стицање држављанства .
8. За децу рођену у Канади потребно је доставити оригинал извода из матичне књиге рођених Birth Certificate Long Form оверен од стране овлашћеног матичара надлежне провинције (700 University Ave. Toronto, ON  "Official Documents Services"  за документа која је издала провинција Онтарио, односно Department of Foreign Affairs and International Trade, Department for Authentification of Documents, за Манитобу и Саскачеван) и преведен на српски језик.


III Држављанин Републике Србије можете постати, под одређеним условима, уписом у евиденције држављана Србије

Овај начин стицања држављанства Србије регулисан је чланом 52. Закона кои гласи:

„Држављанином Републике Србије, у смислу овог закона, сматра се и држављанин СФРЈ који на дан 27.02.2005. године има држављанство друге републике раније СФРЈ, односно држављанство друге државе настале на територији раније СФРЈ и пријављено пребивалиште на територији Републике Србије у трајању од најмање девет година, ако поднесе писмену изјаву да се сматра држављанином Републике Србије и захтев за упис у евиденције држављана Републике Србије.

Писмена изјава и захтев из става 1. овог члана предају се органу унутрашњих послова на чијем подручју странка има пребивалиште.

Држављанином Републике Србије у смислу овог Закона сматра се и црногорски држављанин који је на дан 03.06.2006. године имао пријављено пребивалиште на територији Републике Србије ако поднесе писмену изјаву да се сматра држављанином Републике Србије и захтев за упис у евиденцију држављана Републике Србије.

Изјава и захтев из става 1. и 2. овог члана могу се поднети у року од пет година од дана ступања на снагу овог закона.

Захтев за стицање држављанства Републике Србије по члану 52. став 1. и 2. подносе се органу унутрашњих послова по месту пребивалишта подносиоца."


КАКО ПРЕСТАЈЕ ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Престанак држављанства Републике Србије отпустом

Држављанину Републике Србије држављанство Републике Србије престаје отпустом ако поднесе захтев за отпуст и ако испуњава следеће услове:

1. да је навршио 18 година живота;
2. да нема сметњи у погледу војне обавезе;
3. да је измирио порезе и друге законске обавезе у Републици Србији;
4. да је регулисао имовинскоправне обавезе из брачног односа и односа родитеља и деце према лицима која живе у Републици Србији;
5. да се против њега у Републици Србији не води кривични поступак за кривична дела за која се гони по службеној дужности, а ако је у Републици Србији осуђен не казну затвора - да је ту казну издржао;
6. да има страно држављанство или доказ да ће бити примљен у страно држављанство.

Уз захтев, поносилац прилаже:

· Попуњем захтев(Формулар MS WORD или PDF формат) и упитник(Формулар MS WORD или PDF формат) за отпуст из држављанства. Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (notary public) уколоко захтев шаље поштом (Манитоба, Саскачеван),
· Оригинал извода из матичне књиге рођених (и за дете ако је обухваћено захтевом), не старији од шест месеци 
· Доказ о држављанству Републике Србије, 
· Потврду (решење) надлежног војног органа да је регулисао војну обавезу или сагласности Министарства одбране Републике Србије да нема сметњи за отпуст из држављанства у погледу војне обавезе, 
· Доказ да има страно држављанство или гаранцију (зајемчење) да ће бити примљен у страно држављанство (и за дете уколико је обухваћено захтевом родитеља),

Уколико је дете обухваћено захтевом родитеља

-Писану сагласнот другог родитеља, уколико се истим захтевом тражи отпуст из држављанства и за децу до навршене 18 године живота (потпис родитеља мора бити оверен од стране јавног бележника (notary public) са преводом на српски језик, 

- Мишљење надлежног органа старатељства у Републици Србији или мишљење ДКП Републике Србије, када подносилац захтева и деца бораве у иностранству (у случају нарушених брачних односа), 

- Писана сагласност детета старијег од 14 година. Потпис мора бити оверен од стране јавног бележника (notary public) са преводом на српски језик,

- Правоснажну судску одлуку о разводу (ако су родитељи разведени) или копију оверену од стране надлежног органа у Републици Србији или од стране Генералног конзулата (ово у случају када захтев подноси родитељ коме је дете правоснажном судском пресудом поверено на чување и васпитање), 

- Мишљење надлежног органа старатељства у Републици Србији или ДКП Републике Србије ако други родитељ неда сагласност за отпуст детета из држављанства или је непознатог пребивалишта или је лишен пословне способности или родитељског права,

Решење о потпуном усвојењу детета у случајевима када се тражи отпуст из држављанства Републике Србије за усвојеника до навршене 18 године живота (када захтев подноси усвојилац који је странац прилаже и доказ о страном држављанству).

Конзуларна такса плаћа се у готовом или путем "Money Order"-а који гласи на Генерални конзулат републике Србије. Такса је неповратна.

Напомињемо да се непотпуни захтеви не могу узети у рад и биће враћени о трошку странке.

Престанак држављанства одрицањем

Ако сте пунолетни, рођени сте и живите у иностранству, а имате страно држављанство, можете се, по одређеном поступку, до навршене 25. године живота одрећи држављанства Републике Србије.

 

ОТПУШТЕНИ СТЕ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, А ЖЕЛИТЕ ДА ГА ПОНОВО СТЕКНЕТЕ

Ако сте отпуштени из држављанства Републике Србије и стекли страно држављанство или вам је на захтев родитеља престало држављанство Републике Србије отпустом или одрицањем, можете поново стећи држављанство Републике Србије ако поднесете захтев за поновно стицање држављанства Републике Србије. Потребно је да сте навршили 18 година живота, није вам одузета пословна способност и поднесете писмену изјаву да Републику Србију сматрате својом државом.

Скрећемо пажњу овим лицима да многе државе у својим прописима о држављанству предвиђају претходну сагласност свог надлежног органа за поновно стицање страног држављанства. У супротном, предвиђа се одузимање стеченог држављанства те земље.

 Да би лице поднело захтев, потребно је да Генералном конзулату достави:

1. Попуњен захтев за поновно стицање држављанства. Потпис странке на захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (notary public),
2. Писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом. Потпис странке на захтеву мора бии оверен од стране јавног бележника (notary public),
3. Решење о отпусту из држављанства Републике Србије (копија),
4. Доказ о страном држављанству, не старије од шест месеци
5. Оригинал извода из матичне књиге рођених,
6. Фотокопију канадског пасоша,

Конзуларна такса плаћа се у готовом или путем "Money Order"-а који гласи на Генерални конзулат републике Србије. Такса је неповратна.

Утврђивање држављанства

Лице које је стекло држављанство Републике Србије, а није уписано у матичну књигу рођених или у евиденције држављана Републике Србије вођене по досадашњим прописима, може поднети затхев за утврђивање држављанства.

Да би лице горе наведено лице поднело захтев, потребно је да Генералном конзулату достави:

1. Попуњен захтев за утврђивање држављаства. Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (notary public),
2. Доказ да лице није уписано у евиденцију држављана Републике Србије на територији Републике Србије, и то по месту рођења подносиоца захтева и по месту рођења или пребивалишта његових родитеља у моменту рођења детета,
3. Оригинал извода из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци,
4. Оригинал уверења о држављанству за родитеље, не старије од шест месеци,
5. Извод из матичне књиге венчаних за родитеље,
6. Извод из матичне књиге венчаних за лице које подноси захтев уколико је у браку,
7. Нотаризовану фотокопију пасоша, личне карте или другог документа са фотографијом.

Конзуларна такса плаћа се у готовом или путем "Money Order"-а који гласи на Генерални конзулат републике Србије. Такса је неповратна.

 

ГДЕ ПРЕДАЈЕТЕ ЗАХТЕВ И КО ОДЛУЧУЈЕ

О захтевима за стицање и престанак држављанства Р Србије одлучује Министарство унутрашњих послова Републике Србије у складу са својим надлежностима утврђеним Законом.

Захтеви за стицање и престанак држављанства подносе се органу унутрашњих послова по месту пребивалишта односно боравишта подносиоца захтева, а могу се поднети и преко надлежног дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије које ће га без одлагања проследити министарству надлежном за унутрашње послове.

Захтев за стицање и престанак држављанства Р Србије подноси се лично или преко пуномоћника, за лице лишено пословне способности захтев подноси старалац, а за дете до навршене 18. године живота захтев подноси родитељ, односно даје писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом с тим што је за дете старије од 14. година потребна и његова сагласност.

Подносиоцу захтева за стицање и престанак држављанства издаје се потврда о поднетом захтеву.

НАПОМЕНА:
Детаљније информације о условима, потребним документима које морате да приложите, поступку и трошковима добићете у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије на чијем подручју боравите. Скрећемо пажњу да су горња обавештења начелне природе и да се у сваком конкретном поступку примењује Закон о држављанству у целини, као и други прописи који се сходно примењују. Детаљније на  www.mup.gov.rs.

За подношење захтева у вези са држављанством можете користити следеће обрасце:

 

Изјава да се Република Србија сматра својом државом

 .pdf

Пријава рођења у иностранству за упис у МК рођених и упис у држављанства Р. Србије у МКР – образац бр. 1

 .pdf

Захтев за пријем у држављанство Републике Србије – образац бр. 2

 .pdf

Записник о изјави детета старијег од 14. година уз захтев за пријем у држављанство Р. Србије

 .pdf

Захтев исељеника за пријем у држављанство Републике Србије – образац бр. 3

 .pdf

Захтев за пријем у држављанство Републике Србије по члану 23. ст. 1. Закона – образац бр. 4

 .pdf

Захтев за пријем у држављанство Републике Србије избеглог, прогнаног или расељеног лица по члану 23. ст. 2. Закона – образац бр 5

 .pdf

Захтев за отпуст из држављанства Републике Србије – образац бр. 6

 .pdf

Упитник уз захтев за отпуст из држављанства Републике Србије

 .pdf

Записник о изјави детета старијег од 14 година уз захтев за отпуст из држављанства Р. Србије

 .pdf

Захтев за поновно стицање држављанства Републике Србије – образац бр. 7

 .pdf

Захтев за утврђивање држављанства Републике Србије – образац бр. 8

 .pdf

 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари