| |     latinica | english  
Насловна
Држављанство

ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО ПРИПАДНИКА СРПСКОГ НАРОДА

Припадник српског народа, који нема пребивалиште на територији Републике Србије, може бити примљен у држављанство Републике Србије под условом да је навршио 18 година живота, није му одузета пословна способност и поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом. (Члан 23. Закона о држављанству). Захтеви се достављају поштом Генералном конзулату Републике Србије у Торонту.

Потребна документа:
1. Попуњен захтев за пријем у држављанство (формулар). Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public).
2. Изјава да се Република Србију сматра својом државом (формулар).
3. За лица рођена у бившој републици СФРЈ – Извод из матичне књиге рођених (Родни лист) и Уверење о држављанству (Домовница, Увјерење о држављанству), не старији од годину дана. Уколико поседујете и држављанство Канаде, приложити и доказ о канадском држављанству (фотокопија картице о натурализацији), преведен на српски језик
4. За лица рођена у Канади:
• У Онтарију - Certified Copy of Birth Registration (Statement of Live Birth) оверен у Official Documents Services (222 Jarvis Street, Toronto), преведен од стране овлашћеног преводиоца на српски језик ћирилицом.
• У другим провинцијама/територијама – оригинал Birth Certificate оверен у Global Affairs Canada и Амбасади Р. Србијхе у Отави, преведен од стране овлашћеног преводиоца на српски језик ћирилицом.
5. Уколико сте у браку, оригинал извода из матичне књиге венчаних (за брак склопљен у Р. Србији или другим републикама бивше СФРЈ). За брак склопљен у Канади:
• У Онтарију - Certified Copy of Marriage Registration (Marriage License) оверен у Official Documents Services (222 Jarvis Street, Toronto), преведен од стране овлашћеног преводиоца на српски језик ћирилицом.
• У другим провинцијама/територијама – оригинал Marriage Certificate оверен у Global Affairs Canada и Амбасади Р. Србије у Отави, преведен од стране овлашћеног преводиоца на српски језик ћирилицом.
6. Доказ о боравку у Канади (Permanent Residence картица или радна дозвола) уколико подносилац није држављанин Канаде.
7. Фотокопија пасоша.

Уколико је малолетно лице укључено у Захтев за пријем у држављанство Р. Србије:
1. Захтев за пријем детета и Изјаву да Републику Србију сматра својом државом потписује родитељ.
2. Сагласност другог родитеља за пријем детета у држављанство Р. Србије (формулар).
3. Уколико је малолетно дете старије од 14 година, потребно је да потпише Изјаву да је сагласно са подношењем захтева (формулар)
4. Конзуларна такса износи 343 CAD и плаћа се путем Money Order-а који гласи на Consulate General of Serbia of Serbia. Такса је неповратна.

Напомене:
• Уколико захтев подноси породица (супружници и њихова малолетна деца) плаћа се укупна такса за целу породицу у износу од 343 CAD.
• Сваки документ на енглеском језику мора имати превод на српски језик.
• Време потребно да се захтев реши од стране Министарства унутрашњих послова је око годину дана

УТВРЂИВАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА

Лице које је навршило 23 године, рођено у иностранству, чија су оба родитеља у моменту рођења били држављани Р. Србије, или лице рођено у Србији чији је један родитељ у тренутку његовог рођења био држављанин Србије а други страни држављанин, може поднети захтев за утврђивање држављанства Р. Србије (Члан 44. Закона о држављанству)

Потребна документа:
1. Попуњен захтев за утврђивање држављанства (формулар). Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public).
2. Попуњен формулар који је изјава да надлежан орган у Републици Србији службеним путем прибави податке неопходне за поступак одлучивања. Уколико се уз захтев подноси дата изјава, у том случају није потребно подносити документа под тачкама 3, 5, 6 и 7.
3. Доказ да лице није уписано у евиденцију држављана Републике Србије на територији Републике Србије, и то по месту рођења подносиоца захтева и по месту рођења или пребивалишта његових родитеља у моменту рођења подносиоца захтева. Овај доказ није потребно подносити уколико се потпише изјава да се наведени доказ прибави службеним путем (тачка 2.).
4. За лица рођена у Канади:
1. У Онтарију - Certified Copy of Birth Registration (Statement of Live Birth) оверен у Official Documents Services (222 Jarvis Street, Toronto), преведен од стране овлашћеног преводиоца на српски језик ћирилицом.
2. У другим провинцијама/територијама – оригинал Birth Certificate оверен у Global Affairs Canada и Амбасади Р. Србије у Отави, преведен од стране овлашћеног преводиоца на српски језик ћирилицом.
5. Уколико сте у браку, оригинал извода из матичне књиге венчаних (за брак склопљен у Р. Србији или другим републикама бивше СФРЈ). За брак склопљен у Канади:
1. У Онтарију - Certified Copy of Marriage Registration (Marriage License) оверен у Official Documents Services (222 Jarvis Street, Toronto), преведен од стране овлашћеног преводиоца на српски језик ћирилицом.
2. У другим провинцијама/територијама – оригинал Marriage Certificate оверен у Global Affairs Canada и Амбасади Р. Србије у Отави, преведен од стране овлашћеног преводиоца на српски језик ћирилицом.
6. За рођене у Републици Србији - Извод из матичне књиге рођених издат од стране надлежног органа Републике Србије. Овај документ није потребно подносити уколико се потпише изјава да се наведени документ прибави службеним путем (тачка 2.).
7. Оригинал уверења о држављанству Републике Србије за родитеље, не старије од годину дана. Ова документа није потребно подносити уколико се потпише изјава да се подаци о држављанству Србије за родитеље прибаве службеним путем (тачка 2.).
8. Извод из матичне књиге венчаних за родитеље издат од стране надлежног органа Републике Србије, уколико је брак склопљен у Р. Србији. Овај документ није потребно подносити уколико се потпише изјава да се наведени податак прибави службеним путем (тачка 2.). Уколико је брак склопљен у Канади –
У Онтарију - Certified Copy of Marriage Registration (Marriage License) оверен у  Official Documents Services (222 Jarvis Street, Toronto), преведен од стране  овлашћеног  преводиоца на српски језик ћирилицом.
У другим провинцијама/територијама – оригинал Marriage Certificate оверен у Global  Affairs Canada и Амбасади Р. Србијхе у Отави, преведен од стране овлашћеног  преводиоца на српски језик ћирилицом
9. Фотокопија канадског пасоша.
10. Конзуларна такса износи 102 CAD и плаћа се путем Money Order-а који гласи на Consulate General of Serbia of Serbia. Такса је неповратна.

Напомена:
• Сваки документ на енглеском језику мора имати превод на српски језик ћириличним писмом.

ПРИЈЕМ ИСЕЉЕНИКА У ДРЖАВЉАНСТВО

Исељеник (лице које се иселило из Републике Србије са намером да стално живи у иностранству) и његов потомак могу бити примљени у држављанство Републике Србије под условом да је подносилац захтева навршио 18 година живота, да му није одузета пословна способност и да поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом. (Члан 18. Закона о држављанству)
Потребна документа:
1. Попуњен захтев за пријем у држављанство (формулар). Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public).
2. Изјава да се Република Србију сматра својом државом (формулар).
3. За лица рођена у бившој републици СФРЈ – Извод из матичне књиге рођених (Родни лист) и Уверење о држављанству (Домовница, Увјерење о држављанству), не старији од годину дана. Уколико поседујете и држављанство Канаде, приложити и доказ о канадском држављанству (фотокопија картице о натурализацији), преведен на српски језик
4. За лица рођена у Канади:
1. У Онтарију - Certified Copy of Birth Registration (Statement of Live Birth) оверен у Official Documents Services (222 Jarvis Street, Toronto), преведен од стране овлашћеног преводиоца на српски језик ћирилицом.
2. У другим провинцијама/територијама – оригинал Birth Certificate оверен у Global Affairs Canada и Амбасади Р. Србије у Отави, преведен од стране овлашћеног преводиоца на српски језик ћирилицом.
5. Уколико сте у браку, оригинал извода из матичне књиге венчаних (за брак склопљен у Р. Србији или другим републикама бивше СФРЈ). За брак склопљен у Канади:
1. У Онтарију - Certified Copy of Marriage Registration (Marriage License) оверен у Official Documents Services (222 Jarvis Street, Toronto), преведен од стране овлашћеног преводиоца на српски језик ћирилицом.
2. У другим провинцијама/територијама – оригинал Marriage Certificate оверен у Global Affairs Canada и Амбасади Р. Србијхе у Отави, преведен од стране овлашћеног преводиоца на српски језик ћирилицом.
6. Извод из матичне књиге рођених за претке који су рођени у Републици Србији и имали држављанство Републике Србије. Ова документа се не подносе уколико подносилац захтева потпише изјаву да надлежан орган у Републици Србији службеним путем прибави неопходне податке за поступак одлучивања и попуни формулар под тачком 3.
7. Фотокопије старих пасоша и других докумената којима подносилац захтева располаже.
8. Фотокопије докумената који могу бити доказ српског порекла за претке
9. Доказ о боравку у Канади (копија Permanent Residence Card) уколико подносилац није канадски држављанин.
10. Доказ о канадском држављанству (Certificate of Canadian Citizenship) уколико је подносилац канадски држављанин.
11. Фотокопија пасоша.

Уколико је малолетно лице обухваћено захтевом родитеља:
• Захтев и изјаву потписује родитељ.
• Изјава о сагласности другог родитеља (формулар).
• Дете узраста од 14 до навршених 18 година потписује изјаву (формулар) да је сагласно са поднетим захтевом родитеља за стицање држављанства.
Конзуларна такса износи 338 CAD и плаћа се готовином или Money Order-ом који гласи на Embassy of Serbia. Такса је неповратна.

Напомене:
• Уколико захтев подноси породица (супружници и њихова малолетна деца) плаћа се укупна такса за целу породицу у износу од 338 CAD.
• Сваки документ на енглеском језику мора имати превод на српски језик.
• Време потребно да се захтев реши од стране Министарства унутрашњих послова је око годину и по дана.

ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО Р. СРБИЈЕ – ИЗБЕГЛА, ПРОГНАНА ИЛИ РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Лице рођено у другој републици раније СФРЈ, које је имало држављанство те републике или је држављанин друге државе настале на територији раније СФРЈ, које као избегло, прогнано или расељено лице борави у Канади, може бити примљено у држављанство Републике Србије под условом да је навршило 18 година живота, није му одузета пословна способност и ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом. (Члан 23. Закона о држављанству).
Потребна документа:
1. Попуњен захтев за пријем у држављанство (формулар). Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public).
2. Изјава да се Република Србију сматра својом државом (формулар). Потпис подносиоца изјаве мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public).
3. За лица рођена у бившој републици СФРЈ – Извод из матичне књиге рођених (Родни лист) и Уверење о држављанству (Домовница, Увјерење о држављанству), не старији од годину дана. Уколико поседујете и држављанство Канаде, приложити и доказ о канадском држављанству (фотокопија картице о натурализацији), преведен на српски језик
4. За лица рођена у Канади:
У Онтарију - Certified Copy of Birth Registration (Statement of Live Birth) оверен у  Official Documents Services (222 Jarvis Street, Toronto), преведен од стране  овлашћеног преводиоца на српски језик ћирилицом.
У другим провинцијама/територијама – оригинал Birth Certificate оверен у Global  Affairs Canada и Амбасади Р. Србијхе у Отави, преведен од стране овлашћеног  преводиоца на српски језик ћирилицом.
5. Уколико сте у браку, оригинал извода из матичне књиге венчаних (за брак склопљен у Р. Србији или другим републикама бивше СФРЈ). За брак склопљен у Канади:
У Онтарију - Certified Copy of Marriage Registration (Marriage License) оверен у  Official Documents Services (222 Jarvis Street, Toronto), преведен од стране  овлашћеног преводиоца на српски језик ћирилицом.
У другим провинцијама/територијама – оригинал Marriage Certificate оверен у Global  Affairs Canada и Амбасади Р. Србије у Отави, преведен од стране овлашћеног  преводиоца на српски језик ћирилицом.
6. За лица рођена у Р. Србији - потписана изјава да надлежан орган у Републици Србији службеним путем прибави податке неопходне за поступак одлучивања (ЗУП образац).
7. Копија избегличке легитимације
8. Доказ о боравку у Канади (Permanent Residence картица или радна дозвола) уколико подносилац није држављанин Канаде
9. Фотокопија пасоша

Уколико је малолетно лице укључено у Захтев за пријем у држављанство Р. Србије:
1. Захтев за пријем детета и Изјаву да Републику Србију сматра својом државом потписује родитељ.
2. Сагласност другог родитеља за пријем детета у држављанство Р. Србије (формулар )
3. Уколико је малолетно дете старије од 14 година, потребно је да потпише Изјаву да је сагласно са подношењем захтева (формулар)

Конзуларна такса износи 104 CAD и и плаћа се путем Money Order-а који гласи на Consulate General of Serbia. Такса је неповратна.

Напоменa:
• Уколико захтев подноси породица (супружници и њихова малолетна деца) плаћа се укупна такса за целу породицу у износу од 104 CAD.
• Сваки документ на енглеском језику мора имати превод на српски језик ћирилицом.
• Време потребно да се захтев реши од стране Министарства унутрашњих послова је око годину и по дана.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Матичне књиге
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга