| |     ћирилица | english  
Naslovna
Državljanstvo

 

Pitanja državljanstva regulisana su Zakonom o državljanstvu Republike Srbije i Zakonom o izmenama Zakona o državljanstvu Republike Srbije.

KAKO STIČETE DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

I Sticanje državljanstva poreklom

II Sticanje državljanstva prijemom

III Državljanin Republike Srbije možete postati, pod određenim uslovima, upisom u evidencije državljana Srbije

KAKO PRESTAJE DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

Prestanak državljanstva Republike Srbije otpustom

Prestanak državljanstva odricanjem

OTPUŠTENI STE IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE, A ŽELITE DA GA PONOVO STEKNETE

NEMATE REGULISAN DRŽAVLJANSKI STATUS

GDE PREDAJETE ZAHTEV I KO ODLUČUJE
 

I Sticanje državljanstva poreklom


Državljanstvo Republike Srbije poreklom, pod različitim uslovima, stiču deca čija su oba roditelja ili jedan od roditelja državljani Republike Srbije u trenutku rođenja deteta;
Vodite računa da na vreme u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije prijavite dete radi upisa u evidenciju državljana.
Ako su vam roditelji u trenutku rođenja bili državljani Srbije, punoletni ste, niste stariji od 23. godine, a kao dete ste ostali bez državljanstva i niste bili prijavljeni, podnosite zahtev u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.
Da bi  gore navedeno lice podnelo zahtev, potrebno je da Generalnom konzulatu dostavi:


1. Popunjen zahtev za upis u evidenciju državljana. Zahtev mora biti overen od strane javnog beležnika (notary public) ukoliko zahtev šaljete poštom (Manitoba, Saskačevan),
2. Dokaz da lice nije upisano u evidenciju državljana na teritoriji Republike Srbije , i to po mestu rođenja podnosioca zahteva i po mestu rođenja ili prebivališta njegovih roditelja u momentu rođenja deteta,
3. Original izvoda iz matične knjige rođenih (Long Form) overen štambiljem od strane ovlašćenog matičara nadležne provincije i overen od strane "Official Documents Services" (222 Jarvis st, Toronto, ON) za dokumenta koja je izdala provincija Ontario, odnosno Departement of Foreign Affairs and International Trade, Department of Authentification of Documents za Manitobu i Saskačevan, sa prevedom  na srpski jezik,
4. Dokaz o državljanstvu Republike Srbije za roditelje, i to: original uverenja o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od šest meseci ili biometrijski pasoš,
5. Original izvoda iz matične knjige venčanih (Long Form) za roditelje (za brak zaključen u Kanadi, Mariage Certificate overen štambiljem od strane ovlašćenog matičara nadležne provincije i prevodom na srpski jezik),i
6. Fotokopiju pasoša, lične karte ili drugog dokumenta sa fotografijom.


Konzularna taksa plaća se isključivo debitnom karticom. Taksa je nepovratna.


Napominjemo da se nepotpuni zahtevi ne mogu uzeti u rad i biće vraćeni o trošku stranke.

II Sticanje državljanstva prijemom


A) Ako ste stranac i imate stalno nastanjenje u Republici Srbiji, možete dobiti državljanstvo pod sledećim uslovima:


1. da ste navršili 18. godina života i da Vam nije oduzeta poslovna sposobnost;
2. da imate otpust iz stranog državljanstva ili da podnesete dokaz da ćete otpust dobiti ako budete primljeni u državljanstvo Republike Srbije;
3. da ste do podnošenja zahteva najmanje tri godine neprekidno imali prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
4. da podnesete pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatrate svojom državom.


B) Ako ste stranac koji je najmanje tri godine u bračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije i kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji možete biti primljeni u državljanstvo Republike Srbije ako podnesete pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatrate svojom državom.


C) Ako ste iseljenik iz Republike Srbije ili njegov potomak možete biti primljeni u državljanstvo Republike Srbije ako ste navršili 18 godina života i nije Vam oduzeta poslovna sposobnost i ako podnesete pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatrate svojom državom.
Za prijem iseljenika u državljanstvo Republike Srbije iseljenika nije potreban otpust iz stranog državljanstva, što znači da može imati dvojno državljanstvo (ne morate živeti u Republici Srbiji i nije Vam potrebno odobrenje o stalnom nastanjenju).


D) Ukoliko ste pripadnik srpskog naroda i nemate prebivalište na teritoriji Republike Srbije, imate pravo da u skladu sa članom 23. Zakona budete primljeni u državljanstvo Republike Srbije bez otpusta iz stranog državljanstva. Potrebno je da ste navršili 18 godina života, da Vam nije oduzeta poslovna sposobnost i podnesete pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatrate svojom državom.


Da bi gore navedeno lice podnelo zahtev za prijem u državljanstvo potrebno je da Generalnom konzulatu dostavi:


1. Popunjen zahtev za prijem u državljanstvo. Zahtev popunjava svaki član porodice. Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (notary public) ukoliko zahtev šaljete poštom (Manitoba, Saskačevan)
2. Potpisanu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. Izjavu popunjava svaki član porodice. Potpis podnosioca izjave mora biti overen od strane javnog beležnika (notary public) ukoliko zahtev šaljete poštom (Manitoba, Saskačevan)
3. Original izvoda iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci, (long form) overen štambiljom od strane ovlašćenog matičara nadlešne provincije,
4. Original izvoda iz matične knjige venčanih  (za brak zaključen u Kanadi, Marriage Certificate Long Form overen od strane  matičara i nadoveren (222 Jarvis st. Toronto, ON  "Official Documents Services"  za dokumenta koja je izdala provincija Ontario, odnosno Department of Foreign Affairs and International Trade, Department for Authentication of Documents, za Manitobu i Saskačevan) i prevodom na srpski jezik,
5. Original uverenja o državljanstvu druge države nastale na teritoriji SFRJ ili republike koja je bila u sastavu SFRJ, ne starije od šest meseci,
6. Notarizovanu fotokopiju pasoša, lične karte ili drugog dokumenta sa fotografijom,
7. Dete uzrasta od 14 do navršenih 18 godina treba da pred notary public potpiše izjavu da je saglasno sa podnetim zahtevom roditelja za sticanje državljanstva .
8. Za decu rođenu u Kanadi potrebno je dostaviti original izvoda iz matične knjige rođenih Birth Certificate Long Form overen od strane ovlašćenog matičara nadležne provincije (222 Jarvis st. Toronto, ON  "Official Documents Services"  za dokumenta koja je izdala provincija Ontario, odnosno Department of Foreign Affairs and International Trade, Department for Authentification of Documents, za Manitobu i Saskačevan) i preveden na srpski jezik.

III Državljanin Republike Srbije možete postati, pod određenim uslovima, upisom u evidencije državljana Srbije


Ovaj način sticanja državljanstva Srbije regulisan je članom 52. Zakona koi glasi:


„Državljaninom Republike Srbije, u smislu ovog zakona, smatra se i državljanin SFRJ koji na dan 27.02.2005. godine ima državljanstvo druge republike ranije SFRJ, odnosno državljanstvo druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ i prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije u trajanju od najmanje devet godina, ako podnese pismenu izjavu da se smatra državljaninom Republike Srbije i zahtev za upis u evidencije državljana Republike Srbije.


Pismena izjava i zahtev iz stava 1. ovog člana predaju se organu unutrašnjih poslova na čijem području stranka ima prebivalište.


Državljaninom Republike Srbije u smislu ovog Zakona smatra se i crnogorski državljanin koji je na dan 03.06.2006. godine imao prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije ako podnese pismenu izjavu da se smatra državljaninom Republike Srbije i zahtev za upis u evidenciju državljana Republike Srbije.


Izjava i zahtev iz stava 1. i 2. ovog člana mogu se podneti u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Zahtev za sticanje državljanstva Republike Srbije po članu 52. stav 1. i 2. podnose se organu unutrašnjih poslova po mestu prebivališta podnosioca."


KAKO PRESTAJE DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

Prestanak državljanstva Republike Srbije otpustom


Državljaninu Republike Srbije državljanstvo Republike Srbije prestaje otpustom ako podnese zahtev za otpust i ako ispunjava sledeće uslove:


1. da je navršio 18 godina života;
2. da nema smetnji u pogledu vojne obaveze;
3. da je izmirio poreze i druge zakonske obaveze u Republici Srbiji;
4. da je regulisao imovinskopravne obaveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i dece prema licima koja žive u Republici Srbiji;
5. da se protiv njega u Republici Srbiji ne vodi krivični postupak za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, a ako je u Republici Srbiji osuđen ne kaznu zatvora - da je tu kaznu izdržao;
6. da ima strano državljanstvo ili dokaz da će biti primljen u strano državljanstvo.


Uz zahtev, ponosilac prilaže:


• Popunjem zahtev(Formular MS WORD ili PDF format) i upitnik(Formular MS WORD ili PDF format) za otpust iz državljanstva. Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (notary public) ukoloko zahtev šalje poštom (Manitoba, Saskačevan),
• Original izvoda iz matične knjige rođenih (i za dete ako je obuhvaćeno zahtevom), ne stariji od šest meseci
• Dokaz o državljanstvu Republike Srbije,
• Potvrdu (rešenje) nadležnog vojnog organa da je regulisao vojnu obavezu ili saglasnosti Ministarstva odbrane Republike Srbije da nema smetnji za otpust iz državljanstva u pogledu vojne obaveze,
• Dokaz da ima strano državljanstvo ili garanciju (zajemčenje) da će biti primljen u strano državljanstvo (i za dete ukoliko je obuhvaćeno zahtevom roditelja),


Ukoliko je dete obuhvaćeno zahtevom roditelja


-Pisanu saglasnot drugog roditelja, ukoliko se istim zahtevom traži otpust iz državljanstva i za decu do navršene 18 godine života (potpis roditelja mora biti overen od strane javnog beležnika (notary public) sa prevodom na srpski jezik,

- Mišljenje nadležnog organa starateljstva u Republici Srbiji ili mišljenje DKP Republike Srbije, kada podnosilac zahteva i deca borave u inostranstvu (u slučaju narušenih bračnih odnosa),

- Pisana saglasnost deteta starijeg od 14 godina. Potpis mora biti overen od strane javnog beležnika (notary public) sa prevodom na srpski jezik,

- Pravosnažnu sudsku odluku o razvodu (ako su roditelji razvedeni) ili kopiju overenu od strane nadležnog organa u Republici Srbiji ili od strane Generalnog konzulata (ovo u slučaju kada zahtev podnosi roditelj kome je dete pravosnažnom sudskom presudom povereno na čuvanje i vaspitanje),

- Mišljenje nadležnog organa starateljstva u Republici Srbiji ili DKP Republike Srbije ako drugi roditelj neda saglasnost za otpust deteta iz državljanstva ili je nepoznatog prebivališta ili je lišen poslovne sposobnosti ili roditeljskog prava,

Rešenje o potpunom usvojenju deteta u slučajevima kada se traži otpust iz državljanstva Republike Srbije za usvojenika do navršene 18 godine života (kada zahtev podnosi usvojilac koji je stranac prilaže i dokaz o stranom državljanstvu).


Konzularna taksa plaća se u gotovom ili putem "Money Order"-a koji glasi na Generalni konzulat republike Srbije. Taksa je nepovratna.


Napominjemo da se nepotpuni zahtevi ne mogu uzeti u rad i biće vraćeni o trošku stranke.


Prestanak državljanstva odricanjem


Ako ste punoletni, rođeni ste i živite u inostranstvu, a imate strano državljanstvo, možete se, po određenom postupku, do navršene 25. godine života odreći državljanstva Republike Srbije.

OTPUŠTENI STE IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE, A ŽELITE DA GA PONOVO STEKNETE


Ako ste otpušteni iz državljanstva Republike Srbije i stekli strano državljanstvo ili vam je na zahtev roditelja prestalo državljanstvo Republike Srbije otpustom ili odricanjem, možete ponovo steći državljanstvo Republike Srbije ako podnesete zahtev za ponovno sticanje državljanstva Republike Srbije. Potrebno je da ste navršili 18 godina života, nije vam oduzeta poslovna sposobnost i podnesete pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatrate svojom državom.


Skrećemo pažnju ovim licima da mnoge države u svojim propisima o državljanstvu predviđaju prethodnu saglasnost svog nadležnog organa za ponovno sticanje stranog državljanstva. U suprotnom, predviđa se oduzimanje stečenog državljanstva te zemlje.


Da bi lice podnelo zahtev, potrebno je da Generalnom konzulatu dostavi:


1. Popunjen zahtev za ponovno sticanje državljanstva. Potpis stranke na zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (notary public),
2. Pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. Potpis stranke na zahtevu mora bii overen od strane javnog beležnika (notary public),
3. Rešenje o otpustu iz državljanstva Republike Srbije (kopija),
4. Dokaz o stranom državljanstvu, ne starije od šest meseci
5. Original izvoda iz matične knjige rođenih,
6. Fotokopiju kanadskog pasoša,


Konzularna taksa plaća se u gotovom ili putem "Money Order"-a koji glasi na Generalni konzulat republike Srbije. Taksa je nepovratna.


Utvrđivanje državljanstva


Lice koje je steklo državljanstvo Republike Srbije, a nije upisano u matičnu knjigu rođenih ili u evidencije državljana Republike Srbije vođene po dosadašnjim propisima, može podneti zathev za utvrđivanje državljanstva.


Da bi lice gore navedeno lice podnelo zahtev, potrebno je da Generalnom konzulatu dostavi:


1. Popunjen zahtev za utvrđivanje državljastva. Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (notary public),
2. Dokaz da lice nije upisano u evidenciju državljana Republike Srbije na teritoriji Republike Srbije, i to po mestu rođenja podnosioca zahteva i po mestu rođenja ili prebivališta njegovih roditelja u momentu rođenja deteta,
3. Original izvoda iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci,
4. Original uverenja o državljanstvu za roditelje, ne starije od šest meseci,
5. Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje,
6. Izvod iz matične knjige venčanih za lice koje podnosi zahtev ukoliko je u braku,
7. Notarizovanu fotokopiju pasoša, lične karte ili drugog dokumenta sa fotografijom.


Konzularna taksa plaća se u gotovom ili putem "Money Order"-a koji glasi na Generalni konzulat republike Srbije. Taksa je nepovratna.

GDE PREDAJETE ZAHTEV I KO ODLUČUJE


O zahtevima za sticanje i prestanak državljanstva R Srbije odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u skladu sa svojim nadležnostima utvrđenim Zakonom.


Zahtevi za sticanje i prestanak državljanstva podnose se organu unutrašnjih poslova po mestu prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva, a mogu se podneti i preko nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije koje će ga bez odlaganja proslediti ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove.


Zahtev za sticanje i prestanak državljanstva R Srbije podnosi se lično ili preko punomoćnika, za lice lišeno poslovne sposobnosti zahtev podnosi staralac, a za dete do navršene 18. godine života zahtev podnosi roditelj, odnosno daje pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom s tim što je za dete starije od 14. godina potrebna i njegova saglasnost.


Podnosiocu zahteva za sticanje i prestanak državljanstva izdaje se potvrda o podnetom zahtevu.


NAPOMENA:
Detaljnije informacije o uslovima, potrebnim dokumentima koje morate da priložite, postupku i troškovima dobićete u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije na čijem području boravite. Skrećemo pažnju da su gornja obaveštenja načelne prirode i da se u svakom konkretnom postupku primenjuje Zakon o državljanstvu u celini, kao i drugi propisi koji se shodno primenjuju. Detaljnije na www.mup.gov.rs

Za podnošenje zahteva u vezi sa državljanstvom možete koristiti sledeće obrasce:

 

 

Izjava da se Republika Srbija smatra svojom državom

 .pdf

Prijava rođenja u inostranstvu za upis u MK rođenih i upis u državljanstva R. Srbije u MKR – obrazac br. 1

 .pdf

Zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije – obrazac br. 2

 .pdf

Zapisnik o izjavi deteta starijeg od 14. godina uz zahtev za prijem u državljanstvo R. Srbije

 .pdf

Zahtev iseljenika za prijem u državljanstvo Republike Srbije – obrazac br. 3

 .pdf

Zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije po članu 23. st. 1. Zakona – obrazac br. 4

 .pdf

Zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije izbeglog, prognanog ili raseljenog lica po članu 23. st. 2. Zakona – obrazac br 5

 .pdf

Zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije – obrazac br. 6

 .pdf

Upitnik uz zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije

 .pdf

Zapisnik o izjavi deteta starijeg od 14 godina uz zahtev za otpust iz državljanstva R. Srbije

 .pdf

Zahtev za ponovno sticanje državljanstva Republike Srbije – obrazac br. 7

 .pdf

Zahtev za utvrđivanje državljanstva Republike Srbije – obrazac br. 8

 

 

 

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Overa dokumenata
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari