| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

ОВЕРА ЈАВНИХ ИСПРАВА
(изводи, уверења, дипломе и други документи издати од стране органа у Канади)

Канада није чланица Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправе из 1961. године, што значи да јавне исправе издате у Канади, за употребу у Србији (и обратно), треба да буду прописно легализоване.

Амбасада Републике Србије у Отави и Генерални конзулат Републике Србије у Торонту надоверавају потпис и печат овлашћеног службеника надлежних органа Канаде.
Кад су у питању јавне исправе издате у Р.Србији које ће бити коришћене у Канади, печат и потпис овлашћеног службеника Министарства спољних послова Р. Србије надоверавају се у Амбасади Канаде у Србији.
 

ОВЕРА ПОТПИСА НА ПУНОМОЋЈУ ИЛИ ИЗЈАВИ

Овера потписа на приватним исправама (пуномоћја за пренос права на непокретностима, изјаве у вези са купопродајом непокретности, пуномоћја у вези са заступањем пред правосудним органима или органима управе и сл.) на српском језику за употребу у Републици Србији се врши у Генералном конзулату. На овај начин се оверава и пуномоћје у вези са наслеђивањем у Србији, којим се неко лице овлашћује да у име даваоца пуномоћја да наследну изјаву или предузме друге радње у оставинском поступку.

Исти поступак се примењује и на наследне изјаве којима се лице прихвата наследног дела који му/јој по закону припада.

На основу Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа Р. Србије, идентитет се утврђује увидом у личну карту, путну исправу, возачку дозволу или други службени документ са фотографијом, а ако то није могуће, саслушањем два сведока идентитета (чл. 8. Закона).

Идентитет страног држављанина може се утврдити увидом у путну исправу или личну исправу коју издаје страна држава. (члан 35 Јавнобележничког пословника Р. Србије).

Приватна исправа се потписује пред службеником у Генералном конзулату.

Конзуларна такса за оверу једног потписа износи 65 CAD. Овера потписа на другом примерку исте исправе износи 33 CAD, а овера трећег и сваког следећег примерка износи 20 CAD.

Уколико се врши овера потписа два лица на истој приватној исправи, сваки потпис се наплаћује засебно.
Конзуларна такса се плаћа искључиво дебитном картицом.

Уколико давалац пуномоћја или изјаве није у могућности да лично дође у Генерални конзулат, приватна исправа се може оверити код неког од јавних бележника (Notary Public). После овере потписа од стране јавног бележника приватна исправа се мора надоверити /потпис и печат/ у Official Documents Services (222 Jarvis st,. Toronto) а потом у Генералном конзулату ради употребе пред надлежним органима у Р. Србији. Овера службеног печата и потписа јавног бележника или канадског овлашћеног органа износи 70 CAD по печату и потпису.

Осим пред бележником, исправа се може потписати пред било којим овлашћеним канадским нотаром по избору странке. У том случају, после овере потписа од стране нотара, исправа се оверава у Министарству иностраних послова Канаде (Department of Foreign Affairs and International Trade) у Отави, а затим и у Амбасади Републике Србије у Отави.
Конзуларна такса за оверу документа у овом поступку (тзв "пуна легализација документа") износи 80 CAD по документу.

 

ОВЕРА НАСЛЕДНИХ ИЗЈАВА КОЈИМА СЕ ОДРИЧЕ ОД НАСЛЕДСТВА ИЛИ СЕ ПРИХВАТА И ИСТОВРЕМЕНО ОДРИЧЕ У КОРИТ ТРЕЋЕГ ЛИЦА

Наведене врсте тзв. негативних наследних изјава, могу бити оверене у Генералном конзулату у законом предвиђеној форми која укључује клаузулу о потврђивању исправе (солемнизациона клаузула). Неопходно је лично присуство даваоца изјаве који је потребно да се идентификује на основу важећег документа Републике Србије (пасош или лична карта).

Уколико давалац изјаве не поседује важећи идентификациони документ Републике Србије, идентитет се може утврдити и увидом у канадски идентификациони документ (пасош, возачка дозвола).

Давалац изјаве је у обавези да поднесе одговарајући текст изјаве коју је сачинило квалификовано лице у Србији (адвокат, јавни бележник). Изјава се потписује у Генералном конзулату.

Конзуларна такса се плаћа искључиво дебитном картицом и износи 65 CAD за први примерак, односно 33 CAD за други и 20 CAD за трећи и сваки следећи примерак.

Поступак овере овакве наследне изјаве клаузулом о потврдђивању исправе може да траје преко 30 минута. Генерални конзулат препоручује да се за ову врсту услуге закаже термин путем е-маил-а или телефоном.

 

УЗОРАК ИЗЈАВА И ПУНОМОЋЈА

Доњи обрасци имају сврху да послуже искључиво као узорак. Генерални конзулат нема одговорност у погледу коришћења истих, односно саветује да пуномоћје или изјава буду сачињени од стране квалификованог лица.

• Изјава о признавању очинства (MS Word формат)
• Овлашћење (MS Word формат)
• Овлашћење за моторно возило (MS Word формат)
• Овлашћење за развод брака (MS Word формат)


ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНТА

У Генералном конзулату се може оверити фотокопија документа. У том случају неопходно је дати на увид оригинални документ и копију истог. 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Заказивање термина
Пребивалиште
еУправа
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Издавање виза
Царина
Држављанство
Матичне књиге
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Плаћање и ценовник