| |     latinica | english  
Насловна
Издавање виза
Захтев за издавање визе је могуће поднети на 2 начина:
 
- Самостално преко портала за странце (https://welcometoserbia.gov.rs/home)
 
или
 

- преко Генералног конзулата Р. Србије у Торонту, личним доласком или слањем комплетне документације путем поште.

 

Виза је одобрење за улазак, боравак или транзит, које странац прибавља пре уласка на територију Републике Србије. Издата виза не представља гаранцију да ће странцу бити одобрен улазак у Републику Србију.

За издавање виза надлежна су дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије (амбасаде и конзулати). Виза не може бити издата на граничном прелазу Србије.

У зависности од држављанства које поседујете и врсте путне исправе са којом путујете, може бити неопходно да аплицирате за визу пре Вашег путовања:

 • Канадски пасош – канадским држављанима НИЈЕ ПОТРЕБНА виза за улазак у Р. Србију. Могу да бораве до 90 дана у било ком периоду од 180 дана.
 • Канадски Travel Document (Refugee Travel Document) – потребно је претходно прибавити визу за улазак у Р. Србију.
 • Национални пасош друге државе – молимо проверите ОВДЕ да ли Вам је виза потребна
 • Национални пасош друге државе, у којем већ има прибављена важећа мулти виза САД, или Велике Британије, или Шенген виза неке од држава Европске уније или чланице Шенген зоне – могу путовати боравити у Србији до 90 дана у било ком периоду од 180 дана.

Носиоци пасоша других држава, који имају валидну канадску визу и/или регулисан боравак у Канади (Permanent Residence card) не могу ући у Србију без претходно прибављене визе Р. Србије.

Врсте виза
• Виза Ц – виза за краћи боравак (до 90 дана)
• Виза Д – виза за дужи боравак (од 90 до 180 дана)ВИЗА ТИПА Ц

Виза за краћи боравак се издаје за следећу сврху путовања: туризам, пословна путовања, итд. за један, два или више улазака у Републику Србију. Са визом типа Ц не може се продужити боравак на више од 90 дана, нити она представља основ за регулисање привременог или сталног боравка у Р. Србији. 

Документа потребна за подношење захтева за визу Ц:

 1. Путна исправа (пасош) – мора бити важећи најмање још три месеца након планираног изласка из Србије и мора имати најмање две узастопне слободне странице.
 2. Читко попуњен образац Захтева за визу, штампаним словима, морају се попунити сва поља, у пољу адресе се мора навести пуна адреса у Канади, (P.O. Box није прихватљив).  За малолетну децу захтев потписују родитељи.
 3. Фотографија (величина 3,5cm x 4,5 cm)
 4. Позивно писмо – израђено у последњих 6 месеци.
  1. За приватну посту рођаку или пријатељу у Србији, потребно је прибавити позивно писмо оверено код надлежног органа у Србији, које између осталог садржи број мобилног телефона позивара и изјаву којом се позивар обавезује да ће сносити трошкове боравка и принудног удаљења позваног госта са територије Р. Србије, уколико се ти трошкови не  могу наплатити од странца. (формулар позивног писма)
  2. Уколико се захтев подноси за пословну визу, потребно је да приложите:
   • Позивно писмо на меморандуму фирме која садржи сврху посете, печат и потпис одговорног лица, број мобилног телефона особе за контакт и изјаву којом се фирма обавезује да ће сносити трошкове боравка и принудног удаљења позваног госта са територије Р. Србије, уколико се ти трошкови не  могу наплатити од самог странца. (пример позивног писма за фирме), и
   • Писмо канадске компаније коју представљате. Изјаву одговорног лица или компаније која гарантује за странца, којом се обавезује да ће сносити трошкове смештаја и принудног удаљења, уколико се такви трошкови не могу наплатити од подносиоца захтева за визу.
 5. Доказ да за време боравка у Р. Србији има одговарајуће путно здравствено осигурање које покрива трошкове који могу настати у вези са хитном медицинском помоћи, хитним болничким лечењем, враћањем у државу порекла или у случају смрти. Период осигурања не може бити краћи од времена планираног боравка у Р. Србији.
 6. Доказ регулисаног боравка у Канади (Permanent Resident Card, радна дозвола, студентска виза).
 7. Доказ о поседовању довољно финансијских средстава за смештај и животне трошкове у Србији – уобичајени износ је 50 EUR по дану боравка.
 8. Повратна авионска карта, уколико сте је већ купили
 9. Доказ о резервацији хотела или другог вида смештаја у Србији,
 10. Коверта са плаћеном поштарином, уколико се захтев подноси путем поште
 11. Конзуларна такса од 97 CAD (такса је неповратна) (начини плаћања)
 12. Повратна коверта 

ВИЗА ТИПА Д

Виза типа Д је дозвола за улазак у Србију и боравак у њој у трајању између 90 и 180 дана. Представља основ за регулисање боравка у Р. Србији, било привременог или сталног. Може се продужити током боравка у Р. Србији.

Документа потребна за подношење захтева за визу Д:

 1. Сва документа наведена под редним бројевима 1 до 12 потребна за визу Ц
 2. Конзуларна такса од 49 CAD (такса је неповратна) (начини плаћања)
 3. У зависности од сврхе Вашег путовања у Србију, потребно је да додатно прибавите следећа документа:
  1. Школовање, студирање, међународна размена ученика и студената, остале образовне активности – потврда о упису у акредитовану основну, средњу, или високошколску установу, или уговор о образовној сарадњи између образовних установа у Србији и у Канади које врше размену
  2. Стручна пракса, специјализација, научно-истраживачки рад – потврда о организацији стручне праксе или специјализације, уговор закључен са научно-истраживачком организацијом
  3. Запослење – уговор о раду, уговор о делу, уговор о пословно-техничкој сарадњи, спортском ангажовању или други документ који доказује радно ангажовање странца у Р. Србији
  4. Спајање породице (супружник је држављанин Р. Србије) – Извод из матичне књиге венчаних, издат у последњих 6 месеци, у случају ванбрачне заједнице: уверење о слободном брачном стању, изјаве ванбрачних партнера и оверене изјаве два сведока о заједници партнера, доказ о заједничкој адреси становања, ако имате заједничко дете – извод из матичне књиге рођених за дете.
  5. Обављање верске службе – уговор о раду или писмо цркве/верске заједнице којим се наводи да је странац ангажован као свештеник или верски службеник
  6. Лечење или медицинска нега – допис здравствене установе у Р. Србији, којим се наводи место и потребан период лечења.
  7. Власништво над непокретностима у Р. Србији – извод из листа непокретности (власнички лист), оверен купопродајни уговор, уговор о поклону, оставинско решење или судска пресуда.

Напомене:

 • Време потребно за добијање сагласности Министарства унутрашњих послова Р. Србије износи око 3 недеље. Молимо да ово имате у виду приликом куповине авионске карте и планирања путовања.
 • Приликом уласка у Р. Србију, потребно је да пријавите свој улазак и боравак најближој управи Полиције у року од 24 сата. То може за Вас учинити хотел у коме сте смештени, или лице код којег боравите, или фирма која Вас је позвала
 • Држављани Јерменије, Малија, Пакистана и Сирије плаћају само цену визне налепнице у износу од 2 CAD. (начини плаћања)
 • Закон о странцима Републике Србије можете преузети овде.

Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Заказивање термина
Пребивалиште
еУправа
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Издавање виза
Царина
Држављанство
Матичне књиге
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Плаћање и ценовник