| |     latinica | english  
Насловна
Улазак у Србију - визе

УЛАЗАК У СРБИЈУ - ВИЗЕ

Пре пута прочитајте овде о општим условима о уласку у Републику Србију.
Држављанима Канаде  није потребна виза за улазак у Републику Србију за боравак до 90 дана. Носиоцима канадских путних исправа  за странце или избеглице је потребна виза за улазак у Републику Србију. Ако немате пасош Канаде, молимо да проверите овде да ли вам је потребна виза за улазак у Републику Србију. За боравак дужи од 90 дана, потребно је поднети захтев за привремени боравак у Републици Србији. Више информација о томе прочитајте овде.

У Генералном конзулату Републике Србије у Торонту можете поднети захтев за издавање виза:

1) виза за краћи боравак (виза Ц)
2) виза за дужи боравак (виза Д)


ВИЗА "Ц"

Виза за краћи боравак издаје се за туристичка, пословна и друга путовања за један, два или више улазака у Републику Србију, као и за потребе транзита преко територије Републике Србије.
Непрекидни боравак, односно укупно трајање узастопних боравака странца с визом за краћи боравак, не може бити дужи од 90 дана у временском периоду од 180 дана, рачунајући од дана првог уласка.
Виза за краћи боравак са више улазака, издаје се са роком важења до једне године, а особљу страног дипломатског или конзуларног представништва, уз услов реципроцитета, може се издати и са дужим роком важења.

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

путна исправа која важи најмање 90 дана од дана издавања визе
фотографија величине 3,5 х 4,5 цм.
попуњен захтев за визу 
позивно писмо
за приватну посету – позивно писмо оверено од надлежног органа Републике Србије (општина или суд)
за пословну посету – позивно писмо компаније у Србији, наводећи природу посла и очекивано трајање посете, као и писмо канадске компаније  коју представљате
за туристичку посету - потврда туристичке организације о плаћеном аранжману (ваучер или друга потврда о уплати)
доказ о боравку у Канади (дозвола боравка, виза)
резервација повратне карте или итинерер
доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Србији
здравствено осигурање
такса за визу

 

ВИЗА "Д"

Виза типа Д, за дужи боравак издаје се странцу за боравак на територији Републике Србије у трајању од 90 до 180 дана. Овај виза издаје се странцу који намерава да у Републици Србији поднесе захтев за одобрење привременог боравка.

За више информација, молимо да пратите следећи Интернет линк:"еКонзулат"

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

Сва документа која су потребна за издавање визе типа Ц

Путна исправа која важи најмање 90 дана од дана издавања визе
фотографија величине 3,5 х 4,5 цм.
попуњен захтев за визу
Виза државе у коју се улази после транзита кроз Републику Србију. Уколико за ту државу није потребна виза, други доказ о уласку или боравку у датој држави.
доказ о боравку у Канади (дозвола боравка, виза)
резервација повратне карте или итинерер (копија возачке и саобраћајне дозволе са пoлисом oсигурања уколико се путује путнички возилом)
доказ о поседовању финансијских средстава за транзит у Србији
такса за визу (износ таксе погледајте овде
Поред наведених докумената, зависно од сврхе путовања, за визу типа Д, потребно је приложити и следеће:


ЗАПОШЉАВАЊЕ У Р. СРБИЈИ:

Извод о регистрацији правног лица, привредног друштва, спортског клуба или савеза или предузетника у Р. Србији;
Уговор о раду, уговор о делу, уговор о пословно-техничкој срадњи, спортском ангажовању или други документ који доказује радно ангажовање странца у Р. Србији.

 

ШКОЛОВАЊЕ, СТУДИРАЊЕ, МЕЂУНАРОДНА РАЗМЕНА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА, СТРУЧНА ПРАКСА, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У Р. СРБИЈИ:

Потврда о упису у акредитовану основну, средњу или високошколску образовну установу;
Извод из регистрације правног лица у Р. Србији;
Потврда о организацији стручне праксе и специјализације;
Извод о регистрацији научно-истраживачке организације и уговор закључен са научно-истраживачком организацијом.

 

СПАЈАЊЕ ПОРОДИЦЕ (брачни друг је држављанин Р. Србије):

Извод из Матичне књиге венчаних, не старији од 6 месеци;
У случају ванбрачне заједнице потребно је уверење о слободном брачном стању, изјаве ванбрачних партнера и оверене изјаве два сведока о заједници партнера, доказ о заједничкој адреси становања, извод из регистра ванбрачних заједница, ако имају заједничко дете – извод из Матичне књиге рођених за дете.

 

ОБАВЉАЊЕ ВЕРСКЕ СЛУЖБЕ:

Извод о регистрацији цркве или верске заједнице у Р. Србији;
Уговор о раду или писмо цркве/верске заједнице којим се наводи да је странац ангажован као свештеник или верски службеник.

 

ЛЕЧЕЊЕ ИЛИ МЕДИЦИНСКА НЕГА:

Решење о регистрацији здравствене установе у Р. Србији;
Допис здравствене установе којим се наводи место и потребан период лечења;
Решење о регистрацији установе социјалне заштите у Р. Србији.

 

ВЛАСНИШТВО НАД НЕПОКРЕТНОСТИМА:

Извод из листа непокретности (власнички лист);
Оверен купопродајни уговор или уговор о поклону;
Оставинско решење или судска пресуда.

Генерални конзулат задржава право да затражи додатну документацију.
Непотпуни захтеви се не могу узети у разматрање. У случају да је захтев за визу одбијен, подносилац има право да поднесе жалбу у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о одбијању издавања вузе.  
 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.  


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Матичне књиге
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга