| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе
 

ИЗДАВАЊЕ БИОМЕТРИЈСКОГ ПАСОША РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

За време боравка у иностранству, пасош служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Пасош сме да користи само лице на чије име је издата. Биометријске пасоше Републике Србије издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије.

За подношење захтева за издавање биометријског пасоша неопходно је лично присуство, као и присуство малолетног детета уколико подносите захтев у његово име. Биометријски пасоши се не могу продужавати, већ се сваког пута када период важности истекне, мора подноети захтев за нови.

Уз захтев се прилажу следећа документа у оригиналу:

• претходни биометријски пасош Р. Србије (осим уколико подносите захтев за први пасош)
• доказ о регулисаном боравку у Канади (Permanent Resident Card, студентска виза, канадски пасош)
• Извод из матичне књиге рођених, издат у Републици Србији, може оригинал, без обзира на датум издавања, може фотокопија- само уколико до сада нисте имали биометријски пасош
• Уверење о држављанству Р. Србије, може оригинал без обзира на датум издавања, може фотокопија- само уколико до сада нисте имали биометријски пасош
• Конзуларна такса износи 91 канадских долара и плаћа се искључиво дебитном картицом.
Уколико је последњи пасош који поседујете плави (пасош СР Југославије) или црвени (пасош СФРЈ), потребно је да обавезно приложите Уверење о држављанству Р. Србије.

  • Xpresspost коверат са уписаном адресом на коју треба послати нови пасош.
  • Фотографије нису потребне

Уколико први пут подносите захтев за издавање пасоша, јер сте недавно примљени у држављанство Р. Србије и поседујете Решење о пријему у држављанство, потребно је да се претходно  изврши упис у матичне књиге Републике Србије, с обзиром на то да подношење захтева за пасош није могуће до спроведеног уписа у матичне књиге у Републици Србији. Наведену радњу можете обавити у Генералном конзулату Републике Србије у Торотну.

За малолетна лица, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство детета и оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан оверена пред нотаром.

Законски рок за решавање захтева је до 60 дана. Пасош се може издати и за краће време уколико се приложи писмени доказ, тј. образложење хитности (смртни случај блиског члана породице или потреба лечења, хитан службени пут).

Захтев за издавање новог пасоша можете поднети најраније 7 (седам) месеци пре истека важности претходне путне исправе (пасоша). Уколико постоји потреба да путна исправа буде издата и пре предвиђеног рока, постојећа такса од 91 канадских долара за нови пасош,  увећава се за 7 канадских долара.

Преузимање новог пасоша

Законом је предвиђено да пасош мора подићи носилац пасоша. Али, пасош може бити уручен и лицу које подносилац захтева овласти. У том случају овлашћено лице је потребно да донесе следеће:

• овлашћење (овлашћење мора да буде написано на српском језику и оверено испред нотара.
• претходни биометријски пасош подносиоца захтева (ради поништења), уколикоје још увек важећи
• важећи пасош овлашћеног лица.

Генерални конзулат није у могућности да прими захтеве за биометријски пасош за следећа лица:
• децу рођену у Канади за коју није извршена пријава рођења у Републици Србији, односно док се не упишу у матичну књигу рођених у Републици Србији.
• која закључе брак у Канади и промене презиме, док наведена промена презимена није извршена и у матичним књигама венчаних у Републици Србији.

НЕСТАНАК ПАСОША

У случају губитка или крађе биометријског пасоша Републике Србије, неопходно је пријавити нестанак пасоша канадској полицији и о томе добити потврду/извештај. Након тога се у Генералном конзулату Републике Србије у Торонту може покренути процедура за проглашавање несталог пасоша неважећим и поднети лично захтев за издавање новог пасоша или путног листа за повратак у Републику Србију.
I. За издавање новог пасоша неопходно је приложити и следећа документа:
• Документ за идентификацију (важећа лична карта или возачка дозвола Републике Србије, фотокопија изгубљеног пасоша). Канадски идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије.
• Извештај канадске полиције о пријави нестанка пасоша
• Попуњена и потписана изјава о нестанку пасоша)
II. За издавање путног листа неопходно је приложити следећа документа:
• Документ за идентификацију (важећа лична карта или возачка дозвола Републике Србије, фотокопија изгубљеног пасоша, истекли биометријски пасош). Канадски идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије. У том случају неопходно је приложити уверење о држављанству Републике Србије или потписати изјаву да Генерални конзулат службеним путем прибави податак о држављанству Републике Србије неопходан за поступак одлучивања. Ако се изјава не потписује у Генералном конзулату, неопходно је исту потписати пред нотаром.
• Извештај канадске полиције о пријави нестанка пасоша
• Попуњена и потписана изјава о нестанку пасоша
• Две фотографије величине 3,5 x 4,5 cm које верно одражавају лик (снимљене спреда – не из профила или полупрофила, без капе и мараме)
• Читко попуњен захтев за издавање путног листа, потписан на обе странице (потпис треба да буде оверен од стране Notary Public уколико се захтев шаље поштом)
• Конзуларна такса у износу од 65 CAD се може платити искључиво дебитном картицом или Money Order-ом који гласи на Consulate General of Serbia.
• Уколико се захтев шаље поштом обавезно је приложити повратни коверат са плаћеном поштарином и контакт број телефона.

За малолетна лица, поред горе наведених докумената, потрено је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан оверена пред нотаром. Захтев за издавање путног листа за дете мора бити потписан од стране оба родитеља. Уколико се захтев шаље поштом, потписи родитеља треба да буду оверени од стране Notary Public.

Генерални конзулат препоручује да се пре куповине авионске карте за повратак у Србију, претходно провери да ли је потребна транзитна виза за земљу преко које ће носилац путног листа Р.Србије путовати за Србију. Наведено можете проверити овде.

ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА ЗА ПОВРАТАК У СРБИЈУ

Путни лист је путна исправа која служи само за повратак у Републику Србију и важи 60 дана од дана издавања. Издаје се лицима којима је истекао пасош Р. Србије или која су пријавила нестанак пасоша или у другим случајевима прописаним Законом. Захтев за издавање путног листа се може поднети лично, доласком у Генерални конзулат Торонту или путем поште.
Неопходно је приложити следећа документа:

• 1. Документ за идентификацију (важећа лична карта или возачка дозвола Републике Србије, истекли биометријски пасош).
• Канадски идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије. У том случају неопходно је приложити Уверење о држављанству Републике Србије или потписати изјаву да Генерални конзулат службеним путем прибави податак о држављанству Републике Србије неопходан за поступак одлучивања. Ако се изјава не потписује у Амбасади, неопходно је исту потписати пред нотаром.
• Две фотографије величине 3,5 x 4,5 cm које верно одражавају лик (снимљене спреда – не из профила или полупрофила, без капе и мараме)
• Читко попуњен захтев за издавање путног листа, за децу погледајте текст доле, потписан на обе странице (потпис треба да буде оверен од стране Notary Public уколико се захтев шаље поштом)
• Конзуларна такса у износу од 65 CAD се може платити искључиво дебитном картицом или Money Order-ом који гласи на Consulate General of Serbia.
• Уколико се захтев шаље поштом обавезно је приложити повратни коверат са плаћеном поштарином и контакт број телефона.

За малолетна лица, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан  оверена пред нотаром. Захтев за издавање путног листа за дете мора бити потписан од стране оба родитеља. Уколико се захтев шаље поштом, потписи родитеља треба да буду оверени од стране Notary Public.
 

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Матичне књиге
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга