| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе

ИЗДАВАЊЕ БИОМЕТРИЈСКОГ ПАСОША РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

За време боравка у иностранству, пасош служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Пасош сме да користи само лице на чије име је издата. Биометријске пасоше Републике Србије издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије.

За подношење захтева за издавање биометријског пасоша потребно је лично присуство, као и присуство малолетног детета уколико подносите захтев у његово име. Биометријски пасоши се не могу продужавати, већ се сваког пута када период важности истекне, мора подноети захтев за нови.

Уз захтев се прилажу следећа документа у оригиналу:

 1. претходни биометријски пасош Р. Србије
 2. доказ о регулисаном боравку у Канади (Residence Permit Card, радна дозвола, студентска виза, канадски пасош)
 3. читко попуњен и потписан образац Zahteva za izdavanje pasoša
 4. у случају да не поседујете претходни биометријски пасош, потребно је да контактирате Конзулат (gkrstoronto@rogers.com) ради провере држављанског статуса пре заказивања термина или доласка у Конзулат.
 5. уколико желите да се нови пасош достави на Вашу кућну адресу, потребно је да донесете и адресирани коверат са плаћеном поштарином, који има број за праћење пошиљке (Tracking Number)
 6. конзуларна такса износи 91 CAD и плаћа се у Конзулату искључиво дебитном картицом. Уколико је до истека претходног пасоша остало више од 7 месеци, конзуларна такса износи 98 CAD.

Уколико желите да први пут поднесете захтев за издавање пасоша, јер сте недавно примљени у држављанство Р. Србије и поседујете Решење о пријему у држављанство, потребно је да покренете процедуру за упис у матичну књигу рођених Републике Србије, те подношење захтева за пасош није могуће до спроведеног уписа. Контактирајте Конзулат ради провере овог уписа (gkrstoronto@rogers.com)

За малолетна лица, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан (SaglasnostRoditeljaPasos.doc или SaglasnostRoditelja-eng.doc) оверена пред нотаром.

Родитељ, држављанин Р. Србије који има налог на порталу е-Управа, може дати сагласност за издавање пасоша свом малолетном детету и преко овог линка. Ова сагласност је бесплатна и важи 30 дана. Родитељ који је дао сагласност преко портала е-Управа овом приликом добиће на свој емаил ЕГН број, који је потребно дати службенику приликом предаје захтева за пасош од стране другог родитеља. МУП Р. Србије приликом израде пасоша за дете преко ЕГН броја приступа систему и проверава овако дату сагласност.

Преузимање новог пасоша

Законом је предвиђено да пасош мора подићи носилац пасоша. Али, пасош може бити уручен и лицу које подносилац захтева овласти. У том случају овлашћено лице је потребно да донесе следеће:

 • овлашћење (овлашћење мора да буде написано на српском језику и оверено испред нотара. У ову сврху можете користити следећи формулар: ovlascenje za preuzimanje.pasosa.doc
 • претходни биометријски пасош подносиоца захтева ради поништења, уколико је још увек важећи. Нећемо поништити странице пасоша на којима се налазе важеће визе или радна дозвола.
 • важећи пасош овлашћеног лица.

У случају да желите да вам пасош буде послат на кућну адресу, приликом подношења захтева, можете овластити службеника Конзулата.

Конзулат није у могућности да прими захтеве за биометријски пасош за следећа лица:

 • децу рођену у Канади за коју није извршена пријава рођења у односно док се не упишу у матичну књигу рођених у Републици Србији.
 • која закључе брак у Канади и промене презиме, док наведена промена презимена није извршена и у матичним књигама венчаних у Републици Србији.

НЕСТАНАК ПАСОША

У случају губитка или крађе биометријског пасоша Републике Србије, неопходно је пријавити нестанак пасоша канадској полицији и о томе добити потврду/извештај. Након тога се у Генералном конзулату Републике Србије у Торонту може покренути процедура за проглашавање несталог пасоша неважећим и поднети лично захтев за издавање новог пасоша или путног листа за повратак у Републику Србију.

За проглашење пасоша неважећим неопходно је приложити следећа документа:

 1. Документ за идентификацију (важећа лична карта или возачка дозвола Републике Србије, фотокопија изгубљеног пасоша). Канадски идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије.
 2. Извештај канадске полиције о пријави нестанка пасоша
 3. Попуњена и потписана изјава о нестанку пасоша (формулар IzjavaIzgubljenaBPI.doc)
 4. Укупна конзуларна такса за решење о проглашењу пасоша неважећим у износу од 34 CAD (начини плаћања)

ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА ЗА ПОВРАТАК У СРБИЈУ

Путни лист је путна исправа која служи само за повратак у Републику Србију и важи највише 60 дана од дана издавања. Издаје се лицима којима је истекао пасош Р. Србије или која су пријавила нестанак пасоша или у другим случајевима прописаним Законом. Захтев за издавање путног листа се може поднети лично доласком у Генерални конзулат Републике Србије у Торонту или путем поште.

Неопходно је приложити следећа документа:

 1. Документ за идентификацију (важећа лична карта или возачка дозвола Републике Србије, истекли биометријски пасош).
  • Канадски идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије. У том случају неопходно је контактирати Конзулат (gkrstoronto@rogers.com) ради провере држављанског статуса.
  • Уколико не поседујете ниједан важећи документ за идентификацију, потребно је да попуните и приложите следећи формулар  
   (ProveraDrzavljanskogStatusaIdentiteta.doc)
 2. Две фотографије величине 3,5 x 4,5 cm које верно одражавају лик (снимљене спреда – не из профила или полупрофила, без капе и мараме)
 3. Читко попуњен захтев за издавање путног листа (PL.zahtev.doc, за децу погледајте текст доле), потписан на обе странице (потпис треба да буде оверен од стране Notary Public уколико се захтев шаље поштом)
 4. број телефона за контакт и оријентациони датум планираног путовања
 5. Конзуларна такса у износу од 65 CAD (начини плаћања)
 6. Уколико се захтев шаље поштом обавезно је приложити повратни коверат са плаћеном поштарином , оријентациони датум путовања и контакт број телефона.

За малолетна лица, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан (SaglasnostRoditelja.doc или SaglasnostRoditeljaPL-eng.doc) оверена пред нотаром. Захтев за издавање путног листа за дете (PL.zahtev.dete.doc) мора бити потписан од стране оба родитеља. Уколико се захтев шаље поштом, потписи родитеља треба да буду оверени од стране Notary Public.

Напомена:

 • Конзулат препоручује да се пре куповине авионске карте за повратак у Србију, претходно провери да ли је потребна транзитна виза за земљу преко које ће носилац путног листа Р.Србије путовати за Србију. Наведено можете проверити овде - Услови за путовање.
 • за издавање путног листа је потребно око недељу дана, осим у случају када не поседујете ниједан докуменат за идентификацију, у ком случају је време дуже због провере држављанског статуса и идентитета од стране МУП Р. Србије.

Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Заказивање термина
Пребивалиште
еУправа
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Издавање виза
Царина
Држављанство
Матичне књиге
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Плаћање и ценовник